+34 938 784 230 info@suprebat.com

El Ponsic (Avinyó)

Infraestructures i serveis
 • Xarxa aigua potable
 • Subministrament elèctric
 • Subministrament gas natural
 • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
 • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
 • Amplis vials
Paràmetres urbanístics
 • Ordenació: Edificació aïllada
 • Edificabilitat neta: 1,2 m2 sostre/m2 sòl
 • Ocupació màxima: 70%
 • Volum màxim: 8 m3/m2 sòl
 • S’admeten conjunts de naus entre mitgeres. Per parcel·les superiors a 5.000 m2, les naus resultants no podran ser inferiors a 600 m2. Per parcel·les entre 2.000-5.000 m2, les naus resultants no podran ser inferiors a 300 m2.
 • Separacions a carrers (5 m), altres llindars (3 m) i front mínim de 20m.
 • Alçada màxima reguladora: lliure)
Oferta de sòl
 • Parcel·la 16.900 m2

El Punsic (Avinyó)