+34 938 784 230 info@suprebat.com

Parc d’Activitats Econòmiques i Comercials (PAEC Calonge)

Infraestructures i serveis
 • Xarxa aigua potable
 • Subministrament elèctric
 • Subministrament gas natural
 • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
 • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
 • Amplis vials
Paràmetres urbanístics
 • Ordenació: Edificació aïllada
 • Edificabilitat neta: 0,827 m2 sostre/m2 sòl
 • Ocupació màxima: 50%
 • Ús principal: industrial
 • Parcel·la mínima: subzona 7a (4.000 m2), subzona 7b (2.500 m2)
 • Façana i fons mínim de la parcel·la al carrer: subzona 7a (50 m), subzona 7b (40 m)
 • L’agrupació màxima de naus per parcel·la mínima haurà de formar un edifici únic en règim de propietat horitzontal. El numero màxim de naus a agrupar per la subzona 7a és de 3 naus i per la subzona 7b, 5 naus.
 • Separacions a carrers, laterals i fons: 5 m
 • Separacions al front de la riera: 15m
 • Alçada màxima reguladora: 12,5 m (es podrà superar aquesta alçada màxima amb elements tècnics puntuals)
Oferta de sòl
 • Parcel·la 17: 3.619 m2 parcel·la, 1.809 m2 ocupats PB, 2.993 m2 sostre
 • Parcel·la 20: 5.475 m2 parcel·la, 2.738 m2 ocupats PB, 4.528 m2 sostre
 • Parcel·la 22: 3.168 m2 parcel·la, 1.584 m2 ocupats PB, 2.620 m2 sostre
 • Parcel·la 25: 5.216 m2 parcel·la, 2.608 m2 ocupats PB, 4.313 m2 sostre

PAEC Calonge